โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


25 มิถุนายน 2561 110 views

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
๑) แผนความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓   
๒) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปัญหาคุณภาพน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ