โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


25 มิถุนายน 2561 67 views

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
๑) แผนความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓   
๒) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปัญหาคุณภาพน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ