สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


20 มิถุนายน 2561 183 views

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ มอบหมาย ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรม Prime time ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี, สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว ฉะเชิงเทรา, สรรพากรภาค ๕, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา, สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว สำนักงานสิ่งแวดล้อม ๑๓, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการน้ำ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ  ๑) ส่งเสริมการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ  ๒) สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมการประหยัดน้ำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ   ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ