โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561


16 พฤษภาคม 2561 123 views

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผศ.เจริญ  ปิยารมย์ รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นประธานการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมกำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการประเด็นยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกร่วมกันต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ