โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561


16 พฤษภาคม 2561 170 views

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผศ.เจริญ  ปิยารมย์ รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นประธานการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมกำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการประเด็นยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกร่วมกันต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ