สทภ. ๖ ให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


04 พฤษภาคม 2561 163 views

          เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้ให้การตรวจรับ นางสาวณัฐกาญจน์  แซ่ตั้ง พร้อมคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน  ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี ด้านพัสดุ ด้านการดำเนินงานตรวจสอบการควบคุมการใช้ยานพาหนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดังนี้
          ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๖.๐๐-๑๕.๓๐ น. กลุ่มตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองปอ หมู่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด งบประมาณปี ๒๕๖๐
          ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบตามแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบต่างๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป
         

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ