สทภ. ๖ ให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


04 พฤษภาคม 2561 193 views

          เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้ให้การตรวจรับ นางสาวณัฐกาญจน์  แซ่ตั้ง พร้อมคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน  ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี ด้านพัสดุ ด้านการดำเนินงานตรวจสอบการควบคุมการใช้ยานพาหนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดังนี้
          ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๖.๐๐-๑๕.๓๐ น. กลุ่มตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองปอ หมู่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด งบประมาณปี ๒๕๖๐
          ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบตามแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบต่างๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป
         

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ