สทภ.๖ ร่วมฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)


27 เมษายน 2561 136 views

          วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เข้ามอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยมุ่งเน้นการทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB ในหัวข้อ Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลอง IWRM บรรยายการใช้แบบจำลองฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘ ราย             
          ตามที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการแก่รัฐบาลไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานบริหารโครงการฯ ซึ่งกำหนดให้ลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นลุ่มน้ำนำร่องในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำ ด้วยการใช้เครื่องมือแบบจำลอง IWRM ที่สามารถนำเสนอสภาพทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำให้ออกมาในเชิงคณิตศาสตร์ ช่วยในการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและกรณีสมมุติที่สร้างขึ้น นำไปประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการลุ่มน้ำในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ                                                                    .
          การฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑,วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนลุ่มน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการนำแบบจำลองไปใช้ในงานวางแผนลุ่มน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ