สทภ.๖ ร่วมฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)


27 เมษายน 2561 161 views

          วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เข้ามอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยมุ่งเน้นการทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB ในหัวข้อ Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลอง IWRM บรรยายการใช้แบบจำลองฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘ ราย             
          ตามที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการแก่รัฐบาลไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานบริหารโครงการฯ ซึ่งกำหนดให้ลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นลุ่มน้ำนำร่องในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำ ด้วยการใช้เครื่องมือแบบจำลอง IWRM ที่สามารถนำเสนอสภาพทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำให้ออกมาในเชิงคณิตศาสตร์ ช่วยในการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและกรณีสมมุติที่สร้างขึ้น นำไปประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการลุ่มน้ำในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ                                                                    .
          การฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑,วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนลุ่มน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการนำแบบจำลองไปใช้ในงานวางแผนลุ่มน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ